Սույն դրույթները և պայմանները սահմանում և կարգավորում են <<Փրիթի Ուեյ>>ՍՊԸ-ի, այսուհետ «Վեստա» ընկերություն,  www.vesta.am կայքի միջոցովգնումներ կատարելու հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

www.vesta.am կայքը նախատեսված է էլեկտրոնային կապի միջոցներով<<Վեստա>>-ից առևտուր իրականացնելու՝ ապրանքներ ձեռք բերելու/գնելու/համար: 

Այցելելով www.vesta.am և օգտագործելով կայքի ցանկացած տեղեկատվություն կամներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն,  Դուք՝  որպես օգտագործող կամՀաճախորդ/Գնորդ/ սույնով հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եքսույն դրույթները և պայմանները:

Մենք չենք կարող ստուգել Ձեր կողմից տրամադրված տվյալների, տեղեկատվության ևհավաստիացումների ճշտությունը, ուստի սույն դրութների և պայմանների խախտման,ինչպես նաև Ձեր կողմից տրված տվյալների, հավաստիացումների և տեղեկատվությանիսկության վերաբերյալ ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եք Դուք:

            Սույն դրույթների ևպայմանների համաձայն <<Վեստա>>-ն իր հաճախորդներին առաջարկում էwww.vesta.am կայքի միջոցով կատարել գնումներ և պարտավորվում գնված ապրանքներնառաքել՝ համաձայն առաքման պայմանների: www.vesta.am կայքում ապրանքների գներնարտահայտված են ՀՀ ազգային արժույթով՝ ՀՀ դրամով:

         Հաճախորդը սույնով հաստատում է, որպատասխանատվություն է կրում իր անձնական հաշիվների վրա մուտքագրված գումարներիծագման օրինականության համար, ուստի այդ կապակցությամբ առաջացած  խնդիրներիարդյունքում «Վեստա» ընկերությանը պատճառված  վնասի դեպքում Հաճախորդը/Գնորդըպարատավորվում է փոխհատուցել այն ամբողջ ծավալով:Գաղտնիության qաղաքականություն

 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է բոլոր այն այցելուների,օգտատերերի և այլոց վրա, ովքեր օգտվում են մեր կայքի ծառայություններից կամ նմանծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորում է www.vesta.am կայքիօգտատերերից ստացված տեղեկատվության հավաքագրման, կիրառման, պահպանման ևբացահայտման եղանակները: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառվում է կայքերի, ապրանքների,ծառայությունների և «Վեստա» ընկերության կողմից հասանելի ցանկացած այլծրագրակազմերի նկատմամբ: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանվում են մեր կայքում մատուցվողծառայություններից օգտվելիս ծագող Ձեր իրավունքները և պարտականություները: ԵթեԴուք համաձայն չեք սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված պայմանների հետ,ապա Դուք չեք կարող օգտվել սույն կայքում մատուցվողծառայություններից:  1. Անձնական տվյալներ Դուք կարող եք օգտվել մեր կայքից առանց գրանցվելու։ Անձնական տեղեկություններըհավաքագրվում են կամ ստացվում են միայն այն ժամանակ, երբ Դուք դրանք տրամադրումեք: Գրանցվելիս Դուք պետք է տրամադրեք Ձեր անունը, հասցեն, էլեկտրոնային փոստիհասցեն և կոնտակտային տվյալները:

Երբ Դուք օգտվում եք մեր կայքից, մենք կարող ենք ստանալ տեղեկություններ նաևայլ եղանակներով: Մեր սերվերները Ձեր մասին ստանում և հավաքում են այնպիսիտեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի անվանումը, համակարգչիտեսակը, տեխնիկական տվյալներ օգտատերերի վերաբերյալ և մեր կայքի հետ կապհաստատելու միջոցները, ինչպիսիք են օպերացիոն համակարգի տեսակը, ինտերնետայինծառայություն տրամադրող կազմակերպության անունը և այլ համանման տեղեկություններ:Այս տեղեկությունները օգնում են մեզ տեղյակ լինել և հասկանալ մեր առցանցօգտվողների վարքագիծն ու միտումները: Մենք նաև ստանում ենք տեղեկություններ մերկայքում Ձեր գործունեության վերաբերյալ: Այդ տեղեկությունները թույլ են տալիսառաջարկել Ձեզ ավելի հարմարեցված և Ձեր կողմից ավելի գերադասելի ծառայություններ:Ձեր գրանցման պահին մենք ստանում ենք Ձեր տրամադրած տեղեկությունը:2. Ստացված տեղեկությունների կիրառման եղանակները  Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր տրամադրած տեղեկությունը`

•           Ծառայությունների,ապրանքների և նախազգուշացումների վերաբերյալ Ձեր հարցումները բավարարելու համար

•           Ձեզ հետաքրքրողծառայություններ և ապրանքներ առաջարկելու համար

•           Կայքի օգտագործման հարցումՁեզ աջակցելու համար,

•           Մեր կայքի օգտագործումըվերլուծելու, կայքը, ծառայություններն ու ապրանքները բարելավելու համար,

•           Մեր կայքի սխալօգտագործումը կանխելու և պաշտպանելու համար, 3. Օգտատերերի տվյալների պահպանման եղանակները և անվտանգությունը  Ընկերությունը կիրառում է պատշաճ էլեկտրոնային և այլ անվտանգության միջոցներանօրինական մուտքից, փոփոխումից կամ հրապարակումից Ձեր անձնական տեղեկություններիանվտանգությունն ապահովելու համար: Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները պահվում ենապահով սերվերների տվյալների բազայում: Ընկերությունը երբեք չի խնդրի նշել Ձերգաղտանաբառը հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Ձեր անձնականտվյալները չեն տրամադրվի երրորդ անձանց առանց Ձեր համաձայնության, բացառությամբՕրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Մեր կողմից Ձեր տվյալները կարող են հասանելիդարձվել միայն մեզ հետ փոխկապակցված անձանց, այն դեպքերում, երբ այդ տվյալներըանհրաժեշտ են Ձեզ մատուցվող ծառայությունները իրականացնելու և դրանց որակըբարելավելու համար: 4. Գործող օրենք և իրավասություն  Մուտք գործելով մեր կայք կամ մեր կայքից օգտվելիս՝ Դուք ընդունում եք, որ կայքայցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են ՀայաստանիՀանրապետության օրենսդրությամբ: Վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կարգավորվում ենկողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, համաձայնության չգալու դեպքում վեճերըկկարգավորվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:5. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություն  Ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություն մտցնել սույն գաղտնիությանքաղաքականության մեջ: Գաղտնիության քաղաքականության որևէ փոփոխության դեպքում,մենք կտեղեկացնենք Ձեզ Ձեր տրամադրած ընթացիկ էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Սույն գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխությունից հետո Ընկերությանծառայություններից օգտվելը կնշանակի, որ Դուք ընդունում եք փոփոխությունները:Պատվեր և առաքում


1. Ապրանքի գին


www.vesta.am կայքում վաճառվող ապրանի գինը ներկայացվածէ ՀՀ դրամով և իր մեջ ներառում է բոլոր հարկերը տուրքերը պարտադիր այլ վճարները,բացառությամբ առաքման վճարի:

* Ապառիկի դեպքում կախված վարկի ժամկետից, ֆինանսական կառույցի կողմից Ձեզ առաջարկվող վարկավորման տոկոսադրույքից և կանխավճարի չափից, ամսական վճարման գումարի չափը կարող է աճել կամ նվազել։

 


2. Ապրանքի երաշխիք


www. vesta.am կայքի միջոցով  գնված ապրանքներին տրամադրվում է երաշխիք՝<<Փրիթի Ուեյ>> ՍՊԸ  կողմիցսահմանված կարգով:3. Պատվեր և վճարում       www.vesta.am կայքում գործում են վճարման հետևյալեղանակները՝ կանխիկ, բանկային քարտով և ապառիկ: Ձեր պատվերը համարվում էհաստատված, երբ մեր օպերատորը կապ է հաստատում Ձեզ հետ և տեղեկացնում այդմասին։ 

 


Առաքում և ապրանքի հանձնում


www.vesta.am կայքի միջոցով  գնված ապրանքներնառաքվում են միայն ՀՀ տարածքում.

ստանդարտ իրավիճակներում Երևան քաղաքում՝ 24 ժամվա ընթացքում, Երևանից դուրս՝մինչև 15 օրվա ընթացքում՝ կախված առաքման վայրից: Առաքման գներին ծանոթանալուհամար զանգահարել 060-70-70-70 հեռախոսահամարով: Եթե տվյալ քաղաքի/գյուղի համարպահանջվում է առաքման գումար, ապա այն առանձին վճարվում է առաքիչին, կանխիկեղանակով, ՀՀ դրամով, ապրանքը ստանալու պահին։
 

Առաքումն իրականացվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն: 

Գնված ապրանքը հանձնվում է Գնորդին, Գնորդի ընտրությամբ՝ վերջինիսկողմից  ՀՀ տարածքում մատնանշված հասցեում և անձին, բացառությամբ օնլայնեղանակով ապառիկ ձևակերպած դեպքերի: Ապրանքի հանձնում-ընդունումը կատարվում էգնորդի և առաքիչի կողմից ստորագրված հանձման ընդունման ակտով: Մինչ այդ գնորդիկողմից, ապրանքի վրա թերությունների հայտնաբերման նպատակով, այդ ապրանքը զննվումէ: Եթե զննման արդյունքում հայտնաբերվել են թերություններ, ապա Գնորդը կարող էհրաժարվել ապրանքից և պահանջել նորը: Հակառակ պարագայում հանձման-ընդունման ակտումնշում է կատարվում այն մասին, որ Գնորդը գնված ապրանքը ստացել է անվնաս, առանցթերությունների: Ապրանքը հանձնելիս՝ առաքման փաստաթղթերում նշված ապրանքը ընդունողանձին նույնականացնելու նպատակով, կարող է ապրանքը ընդունողից պահանջվել ներկայացնել  անձը հաստատող փաստաթուղթ: Իրավաբանական անձ գնորդին ապրանքը հանձնելիսհանձման-ընդունման ակտի վրա իրավասու աշխատակցի կողմից դրվում է ստորագորւթյուն ևիրավաբանական անձի վավերապայմաններով կնիք:


Ապրանքի վերադարձ և փոխարինում

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձ և փոխարինում

 

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինելու կամ վերադարձնելու պատշաճ որակի ապրանքը համաձայնՀՀ համապատասխան օրենսդրության:

Պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չիօգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, գործարանային փաթեթավորումը,սպառողական հատկանիշները, երաշխիքային դրոշմապիտակները, ապրանքային պիտակները,ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլհաշվարկային փաստաթուղթ, որը կապացուցի ապրանքը <<Վեստա>>-ից  ձեռք բերված լինելու փաստը:

Պատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու նպատակով վաճառողիգտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին: Եթեգնորդի` վաճառողին դիմելու օրը վաճառողը նույն ապրանքից չունի, ապա գնորդնիրավունք ունի պահանջելու հետ վերադարձնել նշված ապրանքի համար վճարված գումարըկամ, եթե գնորդը ցանկանում է, փոխարինել այն համանման ապրանքով:

 

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձ և փոխարինում


Գնորդն, ով ստացել է ոչ պատշաճ որակի ապրանք, իրավունքունի պահանջելու անորակ ապրանքը փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքով կամ  պահանջել վճարված գումարի վերադարձ: